תורומש תויוכזה לכ תודוא  םיטפשמב ינש ראות תלעב ןכו םיטפשמב LL.B ןושאר ראות תלעב ,וקנרפ-רומז תרנכ ןיד תכרוע .הילצרה ימוחתניבה זכרמה - LL.M ידומיל תא המייס ולא םימיב ןכ-ומכו הרתי תונייטצהב םיטפשמה ידומיל תא המייס  .הזתה .יקסיע טפשמב ינשה ראותבו השוריהו החפשמה יניד םוחתב ןושארה ראותב התחמתה    ןופצ זוחמ – תירוביצה הירוגנסב הבר החלצהב וקנרפ-רומז תרנכ ד“וע התשע תוחמתהה תא ,ןופצ זוחמו הפיח זוחמ - יטפשמה עויסה יתורישל תינוציח ןיד תכרועכ הלבקתה ךשמהבו .הרבחל המורתו תוחילש האור איה וב רבד : החוורה תויושר לומ םירוה תגציימ איה וז תרגסמב   יניד םוחתב תורושקה תועיבת לש בחר ןווגמב הבר תויעוצקמב תלפטמ וקנרפ-רומז תרנכ ןידה תכרוע :תוברל השוריהו החפשמה תעיבת ,ןיאושינ תרתהל העיבת ,ןוממ םכסה תנכה ,תיב םולש םכסה ,ןישוריג םכסה – םישוריג תועיבת  ןיב תויוכמסה ץורמ רשקהב היגטרטסא שוביג ,רוביצב םיעודיכ הרכהל העיבת ,טג תונברס ןיגב םייוציפ החפשמל ש"מיבל ינבר ןיד תיב    תקידב ,םידליה םע שגפמל רשק זכרמ ,הייאר ירדסה ,תרומשמ תועיבת - ןישוריגב תרומשמו םידלי תירוה תולגוסמ רדעה ,תפתושמ תורוה םכסה ,תפתושמ תרומשמ ,תוהבא ,תישוכר העיבת ,תונוזמ תעיבת - ןישוריגב תונוזמ/שוכר ,תונוזמ תנטקה/תלדגה ,םידלי/השיא תונוזמ תעיבת ,ףותישה תקזח ,שוכר תקולח ,םישוריגב תויוכז תרבעה םירוגמ תרידב ףותיש קוריפ ,םיבאשמ ןוזיא השקב ,תוידדה תואווצ ,האווצ תכירע - תואווצו השורי ,האווצ םויק וצל תודגנתה ,השורי םויק וצ ,השורי וצל  .םישרוי ןיב ךוסכס ,ןובזיע לוהינ ,האווצ לוטיבל השקב   ,הנגה וצ ,גוז ינב ןיב םיכוסכס - החפשמב תומילא תיבהמ הקחרה וצ  ,תויוכז תרימשל םידעס ,לוקיע יווצ - םיינמז םידעס תונוזמ תייבג ,לעופל האצוה ,ץראהמ האיצי בוכיע וצ  ליבקמ יעוצקמ עדי וקנרפ רומז תרנכ ןידה תכרועל ,ןישוריג/החפשמ יקיתב לופיטב םירקמה בורב שרדנה .ןהינימל תויקיזנ תועיבתו ןיעקרקמ ,לעופל האצוה ,ילילפה םוחתב עדי אתה קורפב םירושקה םימוחתה לכל הנעמ לבקמה - חוקלה רובע רתוי יביטקפאו רתוי ליעיל ולוכ ךילהתה תא ךפוהש עדי םהב םימוחתה ןווגמ לכב תויעבה תשק לכ ןורתפ רחאל, "םייחל הרזח" חוקלל תרשפאמה תיעוצקמ הרוצב ,יתחפשמה .ןישוריגה םיעגופ   שקבתמהו שרדנה לולכמה לכ תא םיבלשמ ,דרשמה תווצו תרנכ וקנרפ-רומז ןידה תכרוע י”ע וניתוחוקל לש גוצייהו יווילה ,ךרוצה הרקמב תועש 24 לש תונימז ,ישיאו םח סחי תועצמאב ,םהיכרצל ילמיטפוא הנעמ תתלו םבצמ תא םסקמל תנמ לע ,תיתריצי תיעוצקמ השיג ךות ןישוריגל ןיד-תכרוע לש חבושמ יטפשמ גוצייו ,תע לכב ויניינע לכב ןכדועמו איקבש ללוכ תווצ תוניגהב ,תמכחותמו הליעי היגטרטסא לוהינ ,םינותנה לולכמ חותינ ךות ,תונלבסו קוחר חווטל הייאר םע ,הליעיו תינשדח ,השוחנ .יבקע ןפואב המצע תא החיכומ ונתשיג - ‘וכו היפוסוליפה ,היגולוכיספה ,טפשמה ימוחתמ ןווגמ עדיב שומיש ךות ךא ,תונגוהבו   ,היזיוולט תקיפמו תינריקחתכ תיעוצקמ הרשכה תלעב הניה, תרושקתה םוחתב וקנרפ-רומז תרנכ ד”וע הדבע הרבעב .הפיח רפיבב תלהנמכו הפיח וידרב ,םינש רפסמ םילבכה יכירדמ לש הפיח ףינס תלהנמכ הדבע  העגהל חונו יזכרמ םוקימב - הירסיק ,C Center ,ףלוגה תנוכשב םקוממו יעוצקמ תורש ןתונ דרשמה .תבכרבו תירוביצה הרובחתב ,בכרב ןה  1 המוק – הירסיק , ףלוגה תנוכש , C Center , 1 עיקרה בוחר 04-9944255 / 050-7482507 / 04-6290298 : ןופלט 153-77-5507370 / 04-8388070 : סקפ kinneret.law@gmail.com :ל"אוד http://KZF.myvnc.com :רתא    
רושיגו ןיד-יכרוע דרשמ וקנרפ-רומז תרנכ KINNERET ZEMOUR-FRANKO , Advocate Law Office & Mediation